راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن
وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا؛ معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی - شماره: 100/37494 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل از نوع سوم صادر میگردد. - معاونت پژ
494
1388/04/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد