مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی
وزارت نیرو، دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا؛ معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی، امور نظام فنی و اجرایی کشور - بازنگری نشریه های 3-118 و 163 - شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کمیته تخصصی آب و فاضلاب دفتر استانداردها و معیارهای فنی
425
-
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد