پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت"
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - کمیته فنی شماره 5-3 (بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب)
270
1382/07/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد