مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
وزارت نیرو، استاندارد مهندسی آب؛ سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات - شماره: 2180-19051/56-1 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرای
118-3
1371/11/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد