راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا؛ معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و مواد 6 و 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور این دستورالعمل از نوع گروه سوم اب
526
1389/02/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد