مشخصات فنی عمومی سدها
وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا؛ معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و مواد 6 و 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور این دستورالعمل از نوع گروه دوم اب
399
1392/01/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد