پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - این پیشنویس استاندارد در انستیتو آب دانشگاه تهران تهیه و توسط کمیته تخصصی سد و تونل های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
361
1389/02/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد