پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - این پیشنویس استاندارد در معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران تهیه و توسط کمیته تخصصی سد و تونل های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
335
-
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد