راهنمای طراحی دیوارهای حائل
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 101/53486 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی
308
1384/03/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد