دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 105/45719 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی
247
1381/03/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد