آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته ژئوتکنیک طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور این استاندارد را تهیه کرده است.
231
1384/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد