دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/4631-105/12241 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردها
223
1380/08/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد