نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/965-105/2596 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای
218
1380/03/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد