راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/5901-105/8050 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای
216
1379/11/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد