فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/531-102/703 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای ا
199
1379/02/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد