راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/6444-102/7492 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای
180
1387/11/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد