تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - کمیته لرزه خیزی و مدیریت زمین لرزه این نشریه را تهیه کرده است.
134
1379/01/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد