استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - کمیته فنی شماره 4 (سدسازی) این استاندارد را تهیه کرده است.
134
1377/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد