نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته تخصصی زمین شناسی مهندسی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور این نشریه را تهیه کرده است.
128
1382/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد