خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - کمیته تخصصی زمین شناسی مهندسی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور این نشریه را تهیه کرده است.
124
1379/01/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد