مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی - شماره: 94/372824 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های
699
1395/03/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد