دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی - شماره: 94/372824 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های
692
1394/11/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد