راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک
تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی - شماره: 100/37480 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های
492
1388/04/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد