پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی
وزارت نیرو؛ دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - این سند در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
432
1394/05/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد