پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
وزارت نیرو؛ دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا. معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی؛ امور نظام فنی و اجرایی کشور - این سند در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب ک
399-1
1391/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد