پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - این پیش نویس در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
372
1390/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد