ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان مدیریت منابع آب ایران دفتر استانداردها و معیارهای فنی، معاونت امور فنی دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور اداری مالی و منابع انسانی مرکز مدارک علمی م
358
1385/10/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد