ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان مدیریت منابع آب ایران دفتر استانداردها و معیارهای فنی، معاونت امور فنی دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور اداری مالی و منابع انسانی مرکز مدارک علمی م
321
1384/08/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد