ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان مدیریت منابع آب ایران دفتر استانداردها و معیارهای فنی، وزارت جهاد کشاورزی معاونت آب و خاک اداره کل توسعه روش های آبیاری - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور اداری و مالی دفتر انتشارات علمی و تخصصی - شماره: 101
286
1383/05/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد