ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور پشتیبانی مرکز مدارک علمی و انتشارات - شماره: 101/42562 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی
282
1383/03/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد