معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 54/1396-102/2190 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه از نوع گروه دوم ا
166
1376/04/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد