دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 1482-102/7166/56 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه از نوع گروه دوم ابلاغ میگردد. تاریخ
157
1375/10/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد