ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری
وزارت نیرو شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - کمیته فنی شماره 3-3 در تهیه این تشریه مشارکت داشته اند.
121
1376/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد