مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی
تجدید نظر اول - معاونت نظام راهبردی امور نظام فنی، وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - شماره: 92/80266 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب سال 1352 و در چهارچوب نظام فنی و اجرای
108
1392/09/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد