راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی)
وزارت نیرو شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این استاندارد با مشارکت اعضای کمیته فنی شماره 3-3 تهیه شده است.
104
1374/08/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد