استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه دفتر فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 15265-54-5121/5-102 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه ابلاغ میشود تا به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گی
95
1373/11/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد