الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - دفتر استانداردها و معیارهای فنی-سازمان مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو
13111
1389/08/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد