پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - پیشنویس این دستورالعمل توسط مرکز پژوهشی راهبردی آب آزما تهیه و توسط کمیته تخصصی آب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
364
1389/07/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد