جزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، وزارت نیرو سازمان مدیریت منابع آب ایران دفتر استاندارد و معیارهای فنی - شماره: 101/137928 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 ق
291
1383/07/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد