استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری
کمیته فنی 5-2 (آب و فاضلاب) در تهیه و تنظیم این استاندارد مشارکت داشته اند.
218
1381/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد