راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 54/4909-102/5418 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های
179
1377/09/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد