راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب
تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 940-102/4228/56 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عم
137
1374/08/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد