گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو استاندارد مهندسی آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 17293-1/18961/56 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین
130-3
1372/09/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد