ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
تجدیدنظر اول - معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی امور نظام فنی و اجرایی کشور، وزارت نیرو دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - شماره: 95/481344 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ماده 6 و 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح
123
1395/02/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد