ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
بازنگری اول - معاونت نظام راهبردی امور نظام فنی، وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - شماره: 92/11831 - کمیته تهیه کننده: کمیته فنی شماره 5-2 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه زمستان 1371 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بود
117-3
1392/02/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد