استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار
شماره استاندارد صنعت آب کشور 32-الف - شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این پیش نویس توسط کمیته فنی شماره نه (لوازم) طرح تهیه استانداردهای صنعت آب کشور، که تهیه استاندارد برای لوازم مورد نیاز در صنعت آب را بر عهده دارد، تهیه شده است.
32
1372/04/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد