شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
در نشریه 414- الف با نشریه‌های 190 و 191 تلفیق شده است. - تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - شماره: 100/67283 - به استناد ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب1352
276
1389/09/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد