راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
عنوان انگلیسی نشریه: Commissioning Guide for Building Mechanical Installations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/43477
461
1389/06/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد