پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - این پیش نویس در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
374
1390/03/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد