شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی - شماره: 93/133225 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های
664
1393/11/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد